لرن HTML5

آموزش HTML5

آموزش مقدماتی تا پیشرفته HTML5

 • ۵ پسندیدم
 • ۲ نظر
  • پنجشنبه ۱۵ خرداد ۹۹

  قالب حرفه ای آبی

  قالب بلاگ بیان

  ویژگی های قالب

  1- دو ستونه

  2- منوی کشویی

  3- ریسپانسیو

  4- سئو و بهینه شده برای موتور های جستجو

  5- قابلیت جستجو

  6- طراحی ساده و زیبا

  و ...

  برای مشاهده ادامه مطلب و دریافت کد قالب کلیک کنید

 • ۸ پسندیدم
 • ۵ نظر
  • چهارشنبه ۱۵ آبان ۹۸

  border ها در CSS

  خاصیت border در CSS این امکان را به شما می دهد که استایل، عرض و رنگ حاشیه یک عنصر HTML را مشخص کنید. در این فصل از آموزش CSS شما با انواع border ها و استایل های مربوط به آن آشنا خواهید شد.  خاصیت border در CSS

  خاصیت border در CSS این امکان را به شما می دهد که استایل، عرض و رنگ حاشیه یک عنصر HTML را مشخص کنید. 

  از چهار طرف حاشیه دارم

  حاشیه ی پایین (bottom morder) به رنگ قرمز دارم

  حاشیه ای با گوشه های گرد دارم

  حاشیه ی راست و آبی دارم


  خاصیت border-style در CSS

  خاصیت border-style در CSS مشخص می کند که حاشیه به چه شکلی نمایش داده شود.

  استفاده از مقادیر زیر برای این خاصیت مجاز است:

  • dotted - حاشیه ای نقطه نقطه را تعریف می کند
  • dashed - حاشیه ای به شکل خطوط فاصله را تعریف می کند
  • solid - حاشیه ای به شکل یک خط مستقیم را تعریف می کند
  • double - حاشیه به شکل دو خط مستقیم را تعریف می کند
  • groove - یک حاشیه سه بعدی با استایل groove را تعریف می کند که نتیجه نمایش آن بستگی به خاصیت border-color دارد 
  • ridge - یک حاشیه سه بعدی با استایل ridge را تعریف می کند که نتیجه نمایش آن بستگی به خاصیت border-color دارد
  • inset - یک حاشیه سه بعدی با استایل inset را تعریف می کند که نتیجه نمایش آن بستگی به خاصیت border-color دارد
  • outset - یک حاشیه سه بعدی با استایل outset را تعریف می کند که نتیجه نمایش آن بستگی به خاصیت border-color دارد
  • none - باعث می شود عنصر مورد نظر بدون حاشیه نشان داده شود
  • hidden - حاشیه را مخفی می کند

  خاضیت border-style می تواند از یک تا چهار مقدار مختلف (برای هر یک حاشیه بالا، حاشیه راست، حاشیه پایین و حاشیه چپ) داشته باشد.

  مثال

  مثالی برای استایل های مختلف border:

  p.dotted {border-style: dotted;}
  p.dashed {border-style: dashed;}
  p.solid {border-style: solid;}
  p.double {border-style: double;}
  p.groove {border-style: groove;}
  p.ridge {border-style: ridge;}
  p.inset {border-style: inset;}
  p.outset {border-style: outset;}
  p.none {border-style: none;}
  p.hidden {border-style: hidden;}
  p.mix {border-style: dotted dashed solid double;}

  نتیجه:

  حاشیه نقطه ای.

  حاشیه خطوط فاصله.

  حاشیه به شکل خط.

  حاشیه به شکل دو خط.

  حاشیه سه بعدی با استایل groove.

  حاشیه سه بعدی با استایل ridge.

  حاشیه سه بعدی با استایل inset.

  حاشیه با استایل outset.

  بدون حاشیه.

  حاشیه مخفی.

  حاشیه ترکیبی.

  خودتان امتحان کنید »

  توجه: بدون مقدار دهی خاصیت border-style هیچ یک از خاصیت های مربوط به حاشیه که در ادامه این فصل آموزش داده خواهد شد تاثیری نخواهد داشت.


  خاصیت border-width در CSS

  خاصیت border-width عرض چهار حاشیه (بالا، راست، پایین، چپ) را مشخص می کند.

  این خاصیت را می توان با یکی از واحد های: em ,cm ,pt ,px و ... و یا با یکی از مقادیر پیشفرض: thin (نازک)، medium (متوسط) و thick (ضخیم) مقدار دهی کرد.

  خاصیت border-width می تواند از یک تا چهار مقدار برای هر یک از حاشیه های بالا، راست، پایین و چپ داشته باشد.

  عرض این حاشیه 5px است

  مثال

  p.one {
    border-style: solid;
    border-width: 5px;
  }

  p.two {
    border-style: solid;
    border-width: medium;
  }

  p.three {
    border-style: solid;
    border-width: 2px 10px 4px 20px;
  }
  خودتان امتحان کنید »

  خاصیت border-color در CSS

  خاصیت border-color رنگ چهار حاشیه (بالا، راست، پایین و چپ) مشخص می کند.

  در CSS رنگ ها می تونن به یکی از شکل های زیر مشخص شوند:

  • نام یک رنگ معتبر - مانند "red" (قرمز)
  • مقدار هگزادسیمال (HEX) - شبیه این: "#ff0000"
  • مقدار RGB - شبیه این: "(rgb(255,0,0"

  خاصیت border-color می تواند از یک تا چهار مقدار برای هر یک از حاشیه های بالا، راست، پایین و چپ داشته باشد.

  اگر خاصیت border-color مشخص نشود از رنگ عنصر به عنوان رنگ پیشفرض حاشیه استفاده می شود.

  حاشیه قرمز

  مثال

  p.one {
    border-style: solid;
    border-color: red;
  }

  p.two {
    border-style: solid;
    border-color: green;
  }

  p.three {
    border-style: solid;
    border-color: red green blue yellow;
  }
  خودتان امتحان کنید »

  تعیین border جداگانه برای هر سمت

  در مثال های بالا مشاهده کردید که می توان حاشیه های مختلفی را برای هر طرف مشخص کرد.

  همچنین در CSS خصوصیاتی برای مشخص کردن هر یک از مرزهای بالا، راست، پایین و چپ وجود دارد.

  حاشیه ای با استایل های مختلف

  مثال

  p {
    border-top-style: dotted;
    border-right-style: solid;
    border-bottom-style: dotted;
    border-left-style: solid;
  }
  خودتان امتحان کنید »

  نمونه کد بالا می تواند به صورت زیر هم نوشته شود که خروجی آن نتیجه مشابه کد بالا میدهد:

  مثال

  p {
    border-style: dotted solid;
  }
  خودتان امتحان کنید »

  اما نمونه کد بالا چگونه کار می کند:

  اگر خاصیت border-style چهار مقدار داشته باشد:

  • border-style: dotted solid double dashed;
   • حاشیه بالا dotted است
   • حاشیه راست solid است
   • حاشیه زیرین double است
   • حاشیه چپ dashed است

  اگر خاصیت border-style سه مقدار داشته باشد:

  • border-style: dotted solid double;
   • حاشه بالا dotted است
   • حاشیه های چپ و راست solid هستند
   • حاشیه زیرین double است

  اگر خاصیت border-style دو مقدار داشته باشد:

  • border-style: dotted solid;
   • حاشیه های بالا و پایین dotted هستند
   • حاشیه های راست و چپ solid هستند

  اگر خاصیت border-style یک مقدار داشته باشد:

  • border-style: dotted;
   • هر چهار حاشیه dotted هستند

  توضیحاتی که در بالا برای خاصیت border-style داده شد، برای خاصیت های border-width و border-color نیز صدق می کند.


  border ها در CSS - خاصیت مختصر نویسی (shorthand)

  همان طور که در مثال های بالا مشاهده کردید، خاصیت های زیادی برای مشخص کردن حاشیه یک عنصر HTML وجود دارد و باید کدنویسی زیادی برای تعیین حاشیه یک عنصر انجام داد.

  برای کوتاه شدن کد نویسی، میتوان تمام خصوصیات مربوط به حاشیه را در یک ویژگی جمع کرد.

  برای مختصر نویسی کد های حاشیه می توان از خاصیت border استفاده کرد. ترتیب نوشتن مقادیر مختلف حاشیه ها برای صفت border به صورت زیر است:

  • border-width
  • border-style (ضروری)
  • border-color

  مثال

  p {
    border: 5px solid red;
  }

  نتیجه:

  Some text

  خودتان امتحان کنید »

  شما همچنین میتوانید تمام مقادیر حاشیه را تنها برای یک سمت دلخواه به صورت زیر بکار ببرید:

  حاشیه چپ

  p {
    border-left: 6px solid red;
    background-color: lightgrey;
  }

  نتیجه:

  Some text

  خودتان امتحان کنید »

  حاشیه زیرین

  p {
    border-bottom: 6px solid red;
    background-color: lightgrey;
  }

  نتیجه:

  Some text

  خودتان امتحان کنید »

  خاصیت border-radius در CSS

  از خاصیت border-radius برای گرد کردن گوشه های حاشیه استفاده می شود:

  حاشیه معمولی

  حاشیه گرد

  حاشیه گرد تر

  گرد ترین حاشیه

  مثال

  p {
    border: 2px solid red;
    border-radius: 5px;
  }
  خودتان امتحان کنید »

  نکته: خاصیت border-radius در IE8 و نسخه های پایین تر از آن پشتیبانی نمی شود.


  منبع

  https://www.w3schools.com/css/css_border.asp

 • ۵ پسندیدم
 • ۲ نظر
  • چهارشنبه ۶ شهریور ۹۸