در این قسمت از آموزش زبان برنامه نویسی HTML برخی از عناصر پایه ای به طور مختصر توضیح داده شده تا یادگیری فصل های بعدی برای شما آسان تر باشد.

اگر تگ های استفاده شده در مثال های این فصل را به خوبی یاد نگرفتید لازم نیست نگران باشید برای این که در فصل های بعدی هر یک از این تگ ها را کامل توضیح خواهیم داد.اسناد HTML

تمام اسناد HTML باید با یک اعلامیه برای تعریف نوع سند شروع شود: <!DOCTYPE html>

اسناد HTML با تگ <html> آعاز شده و با تگ </html> به پایان میرسند.

بخشی از سند HTML که مرورگر آن را به کاربر نمایش می دهد بین تگ های <body> و </body> قرار می گیرد.

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>
خودتان امتحان کنید »

عنوان ها در HTML

عنوان ها در HTML با تگ های <h1> تا <h6> تعریف می شوند.

تگ <h1> مهمترین عنوان و تگ <h6> کم اهمیت ترین عنوان را تعریف می کند:

مثال

<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>
خودتان امتحان کنید »

پاراگراف ها در HTML

پاراگراف ها در HTML با تگ <p> تعریف می شوند:

مثال

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
خودتان امتحان کنید »

لینک ها در HTML

لینک ها در HTML با تگ <a> تعریف می شوند:

مثال

<a href="https://learnhtml5.blog.ir">This is a link</a>
خودتان امتحان کنید »

مقصد لینک با استفاده از صفت href مشخص می شود.

صفت ها در HTML برای ارائه اطلاعات اضافی درباره عناصر به کار برده می شوند.

شما در فصل های بعد درباره صفات بیشتر یاد خواهید گرفت.


تصاویر در HTML

تصاویر در HTML با تگ <img> تعریف می شوند.

آدرس منبع تصویر (src)، متن جایگزین برای تصویر(alt)، عرض width و ارتفاع height از صفات این عنصر هستند:

مثال

<img src="w3schools.jpg" alt="W3Schools.com" width="104" height="142">
خودتان امتحان کنید »

دکمه ها در HTML

دکمه ها در HTML با تگ <button> تعریف می شوند:

مثال

<button>Click me</button>
خودتان امتحان کنید »

لیست ها در HTML

لیست ها در HTML با تگ <ul> (برای لیست های نامرتب) و یا تگ <ol> (برای لیست های مرتب) تعریف می شوند، تگ <li> برای تعریف آیتم های لیست بکار میرود:

مثال

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
خودتان امتحان کنید »

منبع

https://www.w3schools.com/html/html_basic.asp