لرن HTML5

۱۷ مطلب با موضوع «آموزش HTML5» ثبت شده است

جدول ها در HTML

جدول ها در HTML کاربردهای فراوانی دارند. یکی از مهمترین کاربرد جدول ها دسته بندی و نمایش بهتر داده ها به کاربر است. در این فصل از آموزش HTML با نحوه ی ایجاد جدول ها آشنا خواهید شد.

مثالی از یک جدول در HTML

Company Contact Country
Alfreds Futterkiste Maria Anders Germany
Centro comercial Moctezuma Francisco Chang Mexico
Ernst Handel Roland Mendel Austria
Island Trading Helen Bennett UK
Laughing Bacchus Winecellars Yoshi Tannamuri Canada
Magazzini Alimentari Riuniti Giovanni Rovelli Italy
خودتان امتحان کنید »

تعریف یک جدول HTML

یک جدول در HTML با تگ <table> تعریف می شود.

هر ردیف جدول با استفاده از تگ <tr> تعریف می شود. سرتیتر های جدول داخل تگ <th> قرار می گیرند. به طور پیشفرض، سرتیتر های جدول بولد و وسط چین هستند.

هر سلول جدول که داده ها در آن قرار می گیرد با استفاده از تگ <td> تعریف می شود.

مثال

<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>
خودتان امتحان کنید »

نکته: عناصر <th> ظرف داده (data containers) جدول هستند. یعنی می توان داخل آن ها هر عنصر HTML دیگری مانند: عکس، فیلم، لیست ها، جداول دیگر و ... را قرار داد.


اضافه کردن حاشیه (border) به جدول

اگر برای جدولی حاشیه (border) مشخص نکنید، آن جدول بدون حاشیه (border) نشان داده می شود.

حاشیه برای یک جدول با استفاده از صفت border تعریف می شود.

مثال

table, th, td {
  border: 1px solid black;
}
خودتان امتحان کنید »

نکته: بیاد داشته باشید که حاشیه را هم برای جدول و هم برای سلول های جدول مشخص کنید.


ویژگی border-collapse در جدول

تعیین صفت border هم برای جدول و هم برای سلول های جدول باعث می شود که حاشیه جدول به صورت دوجداره شود. برای حل این مشکل از  از ویژگی border-collapse استفاده کنید:

مثال

table, th, td {
  border: 1px solid black;
  border-collapse: collapse;
}
خودتان امتحان کنید »

اضافه کردن ویژگی padding به سلول های جدول

ویژگی padding فاصله بین محتوای سلول و حاشیه (border) آن سلول را مشخص میکند.

اگر ویژگی padding را مشخص نکنید، محتوای سلول های جدول به صورت پیشفرض بدون padding نمایش داده می شوند.

برای مشخص کردن padding، از ویژگی padding استفاده می کنیم:

مثال

th, td {
  padding: 15px;
}
خودتان امتحان کنید »

ویژگی text-align برای ترازبندی سرتیتر های جدول

به صورت پیشفرض، سرتیتر های جدول بولد و وسط چین هستند.

برای تراز بندی سرتیتر های جدول از ویژگی text-align در CSS استفاده می کنیم، در مثال زیر سرتیتر های جدول چپ چین شده اند:

مثال

th {
  text-align: left;
}
خودتان امتحان کنید »

ویژگی border-spacing برای فاصله بین سلول های جدول

ویژگی border-spacing فضای بین سلول های جدول را مشخص می کند.

برای تنظیم فاصله سلول ها، از ویژگی border-spacing در CSS استفاده کنید.

مثال

table {
  border-spacing: 5px;
}
خودتان امتحان کنید »

نکته: به طور همزمان نمی توان از دو ویژگی border-collapse و border-spacing استفاده کرد. اگر از border-collapse برای جدولتان استفاده کرده باشید استفاده از ویژگی border-spacing هیچ تاثیری روی جدولتان نمی گذارد. دلیل این اتفاق این است که ویژگی border-collapse باعث صفر شدن فضای بین سلول های جدول می شود.


ویژگی colspan برای یکی کردن ستون های جدول

اگر یک سلول به فضایی بیشتر از یک ستون نیاز داشته باشد از ویژگی colspan استفاده می کنیم:

مثال

<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Name</th>
    <th colspan="2">Telephone</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Bill Gates</td>
    <td>55577854</td>
    <td>55577855</td>
  </tr>
</table>
خودتان امتحان کنید »

ویژگی rowspan برای یکی کردن ردیف های جدول

اگر یک سلول به فضایی بیشتر از یک ردیف نیاز داشته باشد از ویژگی rowspan استفاده می کنیم:

مثال

<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Name:</th>
    <td>Bill Gates</td>
  </tr>
  <tr>
    <th rowspan="2">Telephone:</th>
    <td>55577854</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>55577855</td>
  </tr>
</table>
خودتان امتحان کنید »

ویژگی Caption برای اضافه کردن عنوان به جدول

برای اضافه کردن یک عنوان به جدول از تگ <caption> استفاده کنید:

مثال

<table style="width:100%">
  <caption>Monthly savings</caption>
  <tr>
    <th>Month</th>
    <th>Savings</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>January</td>
    <td>$100</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>February</td>
    <td>$50</td>
  </tr>
</table>
خودتان امتحان کنید »

نکته: تگ <caption> باید بلافاصله بعد از تگ <table> قرار بگیرد.


یک استایل خاص برای یک جدول

برای تعریف یک استایل خاص برای یک جدول خاص، صفت id را به آن جدول اضافه کنید:

مثال

<table id="t01">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>

حالا بعد از اضافه کردن id به جدول می توانید یک استایل خاص را به روش زیر برای آن جدول تعریف کنید:

table#t01 {
  width: 100%;
  background-color: #f1f1c1;
}
خودتان امتحان کنید »

و به روش زیر استایل های بیشتری برای جدولتان تعریف کنید:

table#t01 tr:nth-child(even) {
  background-color: #eee;
}
table#t01 tr:nth-child(odd) {
  background-color: #fff;
}
table#t01 th {
  color: white;
  background-color: black;
}
خودتان امتحان کنید »

منبع

https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp

 • ۴ پسندیدم
 • ۱ نظر
  • دوشنبه ۴ شهریور ۹۸

  تصاویر در HTML


  امروزه از تصاویر تقریبا در همه ی صفحات وب استفاده شده است، زیرا تصاویر طراحی و ظاهر صفحات وب را بهتر و زیباتر می کنند. در این فصل به آموزش استفاده از تصاویر در صفحات HTML و همچنین معرفی و استفاده از صفات و ویژگی های آن پرداخته ایم. 


  مثال

  <img src="pic_trulli.jpg" alt="Italian Trulli">
  خودتان امتحان کنید »

  مثال

  <img src="img_girl.jpg" alt="Girl in a jacket">
  خودتان امتحان کنید »

  مثال

  <img src="img_chania.jpg" alt="Flowers in Chania">
  خودتان امتحان کنید »

  نحوه استفاده از تصاویر در HTML

  در HTML تصاویر با تگ <img> تعریف می شوند.

  تگ <img> از نوع عناصر خالی یا empty است، این تگ تنها حاوی صفات یا attribute ها است و فاقد تگ پایانی است.

  صفت src آدرس URL تصویری را که می خواهیم از آن استفاده کنیم مشخص می کند.

  <img src="url">

  صفت alt

  اگر کاربر به هر دلیلی تنواند تصویر را مشاهده کند (به دلیل سرعت پایین اینترنت، خطایی در صفت src، یا اگر کاربر از نرم افزارهای خواننده صفحه یا screen reader استفاده کند)، مقدار یا value ای که برای صفت alt تعریف شده به کاربر نشان داده می شود.

  مقدار صفت alt باید به موضوع تصویر مرتبط باشد:

  مثال

  <img src="img_chania.jpg" alt="Flowers in Chania">
  خودتان امتحان کنید »

  همچنین اگر مرورگر نتواند تصویری را پیدا کند، مقدار صفت alt را به جای آن نمایش می دهد:

  مثال

  <img src="wrongname.gif" alt="Flowers in Chania">
  خودتان امتحان کنید »

  نکته: استفاده از صفت alt لازم است. استفاده نکردن از این صفت باعث پایین آمدن اعتبار صفحه شما نزد موتورهای جستجو می شود.


  اندازه تصاویر - عرض و ارتفاع

  شما می توانید با استفاده از صفت style برای مشخص کردن عرض (width) و ارتفاع (height) یک تصویر استفاده کنید:

  مثال

  <img src="img_girl.jpg" alt="Girl in a jacket" style="width:500px;height:600px;">
  خودتان امتحان کنید »

  روشی دیگر برای مشخص کردن عرض و ارتفاع یک تصویر استفاده از صفات width و height است:

  مثال

  <img src="img_girl.jpg" alt="Girl in a jacket" width="500" height="600">
  خودتان امتحان کنید »

  صفات width و height همیشه عرض و ارتفاع تصاویر را در واحد پیکسل مشخص می کنند.

  نکته: همیشه عرض و ارتفاع تصاویر را مشخص کنید. اگر عرض و ارتفاع تصویر مشخص نشده باشد، در حین بارگیری تصویر صفحه وب سایت می لرزد.


  استفاده از صفات width و height بهتر است یا صفت style؟

  قبل از پاسخ به این سوال باید بگوییم که استفاده از هر سه صفت width و height و style در HTML معتبر است.

  با این حال، ما پیشنهاد می کنیم از صفت style استفاده کنید، به این دلیل که این کار مانع از تعییر اندازه تصویر شما به دلیل استفاده از فایل های CSS در روش های internal و  External می شود:

  مثال

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <style>
  img {
    width: 100%;
  }
  </style>
  </head>
  <body>

  <img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" width="128" height="128">
  <img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" style="width:128px;height:128px;">

  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  استفاده از تصویری در پوشه دیگر

  اگر در صفت src تنها نام تصویر را استفاده کنیم، مرورگر انتظار دارد که تصویر را در همان پوشه ای پیدا کند که آن صفحه وب در آن قرار دارد.

  با این حال، ذخیره کردن تصویر در یک زیر پوشه معمول تر است. بعد از قرار دادن تصویر در یک زیر پوشه باید نامه آن پوشه را به همراه نام تصویر به روش زیر در صفت src وارد کنید.

  مثال

  <img src="/images/html5.gif" alt="HTML5 Icon" style="width:128px;height:128px;">
  خودتان امتحان کنید »

  استفاده از تصویری در سرور دیگر

  ممکن است که بعضی از وبسایت ها تصاویر خود را روی سرورهایی که فقط برای ذخیره تصاویر هستند دخیره کنند و یا بخواهند از تصویری که روی سروری دیگری وجود دارد استفاده کنند.

  در واقع، شما می توانید به هر تصویری در سطح وب به واسطه آدرس URL کامل آن تصویر دسترسی داشته باشید. در مثال زیر با استفاده از همین روش از یک تصویر استفاده شده است:

  مثال

  <img src="https://www.w3schools.com/images/w3schools_green.jpg" alt="W3Schools.com">
  خودتان امتحان کنید »

  تصاویر متحرک

  در HTML استفاده از تصاویر متحرک یا Gif ها مجاز است. شما به روش زیر می توانید از گیف ها استفاده کنید:

  مثال

  <img src="programming.gif" alt="Computer Man" style="width:48px;height:48px;">
  خودتان امتحان کنید »

  استفاده از تصویر به عنوان لینک

  برای استفاده از تصویر به عنوان لینک، تگ <img> را درون تگ <a> قرار دهید:

  مثال

  <a href="default.asp">
    <img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="width:42px;height:42px;border:0;">
  </a>
  خودتان امتحان کنید »

  نکته: مقدار border:0; که به مثال بالا اضافه شده، به این دلیل است که در مرورگر IE9 (و نسخه های پایین تر) به صورت پیشفرض یک بوردر به عکس های لینک شده اضافه می گردد.


  استفاده از صفت float برای تصاویر

  شما می توانید با استفاده از صفت float استفاده کنید تا اجازه دهید که تصویر در سمت راست یا چپ متن قرار بگیرد:

  مثال

  <p><img src="smiley.gif" alt="Smiley face" style="float:right;width:42px;height:42px;">
  The image will float to the right of the text.</p>

  <p><img src="smiley.gif" alt="Smiley face" style="float:left;width:42px;height:42px;">
  The image will float to the left of the text.</p>
  خودتان امتحان کنید »

  تبدیل کردن تصویر به نقشه

  تگ <map> یک image-map را تعریف می کند. یک image-map تصویری است که نواحی مختلف آن قابل کلیک کردن است.

  در تصویر زیر شما میتوانید بر روی رایانه، تلفن و یا فنجان قهوه کلیک کنید:

  Workplace

  Sun Mercury Venus

  مثال

  <img src="workplace.jpg" alt="Workplace" usemap="#workmap">

  <map name="workmap">
    <area shape="rect" coords="34,44,270,350" alt="Computer" href="computer.htm">
    <area shape="rect" coords="290,172,333,250" alt="Phone" href="phone.htm">
    <area shape="circle" coords="337,300,44" alt="Coffee" href="coffee.htm">
  </map>
  خودتان امتحان کنید »

  صفت name در تگ <map> به صفت usename در تگ <img> مرتبط است، همچنین این دو صفت باعث ایجاد ارتباط بین این دو تگ می شوند.

  عنصر <map> شامل تعدادی تگ <area> نیز هست که مناطق قابل کلیک در image-map را تعریف می کنند.


  استفاده از تصویر به عنوان پس زمینه

  برای استفاده از تصویر به عنوان پس زمینه یک عنصر HTML، از خاصیت background-image مانند مثال زیر استفاده کنید:

  مثال

  برای اضافه کردن عکس پس زمینه به یک صفحه وب، خاصیت background-image را به عنصر <body> اضافه کنید:

  <body style="background-image:url('clouds.jpg');">

  <h2>Background Image</h2>

  </body>
  خودتان امتحان کنید »

  مثال

  برای اضافه کردن عکس پس زمینه به یک پاراگراف، خاصیت background-image را به عنصر <p> اضافه کنید:

  <body>

  <p style="background-image:url('clouds.jpg');">
  ...
  </p>

  </body>
  خودتان امتحان کنید »

  عنصر <picture> در  HTML

  HTML5 عنصر <picture> را معرفی کرد تا انعطاف پذیری بیشتری برای مشخص کردن منابع تصویر و جود داشته باشد.

  عنصر <picture> حاوی تعدادی عنصر <source> است که برای هر یک منبع تصویری متفاوت تعریف می شود. به این ترتیب مرورگر می تواند تصویری متناسب با صفحه نمایش ای که در آن نمایش داده می شود انتخاب کند.

  هر عنصر <source> دارای صفاتی است که توصیف می کند، کدام تصویر مناسب تر است.

  مرورگر اولین عنصر <source> را که مناسب باشد (با توجه به مقادیری که برای صفت آن مشخص شده است)، انتخاب می کند و بقیه ی عناصر <source> زیر آن را نادیده می گیرد.

  مثال

  تصویر اول تا زمانی نشان داده می شود که عرض پنجره مرورگر بیشتر از 650 پیکسل باشد و تصویر دوم زمانی که عرض پنجره ی مرورگر بین 465 تا 650 پیکسل باشد نمایش داده می شود، تصویر سوم نیز زمانی نشان داده میشود که عرض پنجره مرورگر از 450 پیکسل کمتر شود.

  <picture>
    <source media="(min-width: 650px)" srcset="img_pink_flowers.jpg">
    <source media="(min-width: 465px)" srcset="img_white_flower.jpg">
    <img src="img_orange_flowers.jpg" alt="Flowers" style="width:auto;">
  </picture>
  خودتان امتحان کنید »

  توجه: همیشه یک عنصر <img> را به عنوان آخرین زیر عنصر <picture> اضافه کنید. اگر عنصر <picture> توسط مرورگر پشتیبانی نشود و یا اگر هیچ یک از تگ های <source> با یکدیگر مطابقت نداشته باشند، مرورگر از عنصر <img> استفاده می کند.


  نرم افزارهای خواننده صفحه (Screen Readers)

  خواننده صفحه نمایش یک نرم افزار است که کدهای HTML را می خواند و آن ها را به متن تبدیل می کند و سپس به کاربر اجازه می دهد تا به محتوای صفحات وب گوش دهد. نرم افزارهای خواننده صفحه نمایش برای افراد نابینا و یا افرادی که اختلال یادگیری دارند مفید است.


  منبع

  https://www.w3schools.com/html/html_images.asp

 • ۸ پسندیدم
 • ۵ نظر
  • يكشنبه ۲۰ مرداد ۹۸

  لینک ها در HTML


  لینک ها تقریبا در تمام صفحات وب یافت می شوند. لینک ها به کاربران این امکان را می دهند که با کلیک بر روی آن ها از صفحه ای به صفحه ای دیگر منتقل شوند.


  لینک ها در HTML - لینک های ارتباطی یا Hyperlinks

  لینک ها در HTML، به هایپرلینک معروف هستند و به این اسم شناخته می شوند.

  شما می توانید با کلیک بر روی یک لینک به صفحه ای دیگر منتقل شوید.

  همچنین شما وقتی نشانگر ماوس را روی یک لینک حرکت می دهید، آیکون پیکان ماوس به یک دست کوچک تغییر شکل می دهد. 

  نکته: یک لینک حتما نباید متن باشد، بلکه میتواند عکس و یا هر عنصر HTML دیگری باشد.


  لینک ها در HTML - نحوه استفاده یا Syntax

  لینک ها در HTML با تگ <a> تعریف می شوند:

  <a href="url">link text</a>

  مثال

  <a href="https://learnhtml5.blog.ir/">Visit our site</a>
  خودتان امتحان کنید »

  صفت href آدرس مقصد (https://learnhtml5.blog.ir/) را برای لینک مشخص می کند.

  متن لینک، قسمت قابل مشاهده برای کاربر است (visit our site).

  با کلیک بر روی متن لینک شما به آدرس مشخص شده منتقل می شوید.

  نکته: بدون گذاشتن اسلش (/) در انتهای آدرس سایت، ممکن که شما دو درخواست برای سرور بفرستید یعنی لینک شما دوبار باز شود. بسیاری از سرورها به صورت خودکار یک اسلش (/) به انتهای آدرس اضافه می کنند، و سپس لینک مورد نظر شما را باز می کنند.


  لینک های داخلی

  در مثال بالا از یک URL مطلق (آدرس کامل وبسایت) استفاده شده است.

  اما در یک لینک داخلی (لینکی به صفحات داخلی همان سایت) از URL نسبی (بدون https://www.) استفاده می شود.

  مثال

  <a href="html_images.asp">HTML Images</a>
  خودتان امتحان کنید »

  رنگ های یک لینک در HTML

  به صورت پیشفرض، یک لینک به صورت زیر نمایش داده می شود (در همه ی مرورگرها):

  • لینکی که هنوز ملاقات نشده زیرخط دار و آبی است.
  • لینکی که ملاقات شده زیرخط دار و بنفش است.
  • لینک فعال (لحظه ای که با ماوس روی لینک کلیک می شود) زیرخط دار و قرمز است. 

  شما با استفاده از CSS به صورت زیر می توانید رنگ های پیشفرض یک لینک را تغییر دهید:

  مثال

  <style>
  a:link {
    color: green;
    background-color: transparent;
    text-decoration: none;
  }

  a:visited {
    color: pink;
    background-color: transparent;
    text-decoration: none;
  }

  a:hover {
    color: red;
    background-color: transparent;
    text-decoration: underline;
  }

  a:active {
    color: yellow;
    background-color: transparent;
    text-decoration: underline;
  }
  </style>
  خودتان امتحان کنید »

  همچنین شما می توانید با استفاده از CSS یک لینک را شبیه به دکمه طراحی کنید.

  This is a link

  مثال

  <style>
  a:link, a:visited {
    background-color: #f44336;
    color: white;
    padding: 15px 25px;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    display: inline-block;
  }

  a:hover, a:active {
    background-color: red;
  }
  </style>
  خودتان امتحان کنید »

  نکته: شما در آموزش CSS درباره ی لینک ها بیشتر یاد خواهید گرفت.


  لینک ها در HTML - صفت target

  صفت target مشخص می کند که لینک مقصد در کجا باز شود.

  صفت target می تواند دارای یکی از مقادیر زیر باشد:

  • _blank - لینک مقصد را در یک پنجره یا تب جدید باز می کند
  • _self - لینک مقصد را در همان پنجره یا تبی باز می کند که لینک در آن کلیک شده (این مقدار پیشفرض برای لینک ها است)
  • _parent - لینک مقصد را در یک فریم پدر باز می کند
  • _top - لینک مقصد را در تمام بدنه ی یک پنجره ی مرورگر باز می کند
  • framename - لینک مقصد را در یک فریم نامگذاری شده باز می کند

  در مثال زیر لینک مقصد در یک پنجره یا تب جدید مرورگر باز می شود:

  مثال

  <a href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">Visit W3Schools!</a>
  خودتان امتحان کنید »

  نکته: اگر صفحه ی وب سایت شما به یک فریم محدود شده است، شما می توانید با استفاده از target="_top" این محدودیت را از بین ببرید:

  مثال

  <a href="https://www.w3schools.com/html/" target="_top">HTML5 tutorial!</a>
  خودتان امتحان کنید »

  لینک ها در HTML - استفاده از عکس به عنوان لینک

  استفاده از عکس به عنوان لینک رایج است. در مثال زیر از یک عکس به عنوان لینک استفاده شده است:

  مثال

  <a href="default.asp">
    <img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="width:42px;height:42px;border:0;">
  </a>
  خودتان امتحان کنید »

  توجه: مقدار border:0; که به مثال بالا اضافه شده، به این دلیل است که در مرورگر IE9 (و نسخه های پایین تر) به صورت پیشفرض یک بوردر به عکس های لینک شده اضافه می گردد.


  لینک ها در HTML - صفت title

  صفت title اطلاعاتی اضافه را درباره یک عنصر تعریف می کند. این اطلاعات اغلب هنگامی که ماوس روی عنصر حرکت می کند در یک مستطیل کوچک (tooltip) نشان داده می شوند.

  مثال

  <a href="https://learnhtml5.blog.ir/" title="Go to LearnHtml5 HTML section">Visit our Site</a>
  خودتان امتحان کنید »

  لینک ها در HTML - ایجاد یک نشانک یا Bookmark

  استفاده از بوکمارک ها به خوانندگان یک صفحه وب این اجازه را می دهد که به قست خاصی از آن صفحه پرش کنند.

  اگر صفحه وب شما طولانی باشد، بوکمارک ها می توانند بسیار مفید باشند.

  برای ساخت بوکمارک، ابتدا یک بوکمارک ایجاد کرده و سپس یک لینک به آن اضافه کنید.

  با کلیک بر روی لینک، صفحه به محلی که بوکمارک در آن قرار گرفته پرش یا scroll می شود.

  مثال

  ابتدا با صفت id یک بوکمارک ایجاد کنید:

  <h2 id="C4">Chapter 4</h2>

  سپس در همان صفحه لینکی برای پرش به بوکمارک اضافه کنید:

  <a href="#C4">Jump to Chapter 4</a>

  و یا اگر میخواهید از صفحه ای دیگر به بوکمارکتان لینک بدهید، به صورت زیر عمل کنید:

  مثال

  <a href="html_demo.html#C4">Jump to Chapter 4</a>
  خودتان امتحان کنید »

  لینک دهی به فایل های خارجی

  صفحات خارجی سایت را می توان با آدرس URL کامل یا مسیری نسبت به صفحه وب فعلی ارجاع داد.

  این مثال از یک URL کامل برای لینک دهی به یک صفحه وب استفاده می کند:

  مثال

  <a href="https://learnhtml5.blog.ir">HTML tutorial</a>
  خودتان امتحان کنید »

  در مثال زیر به صفحه ای لینک داده شده است که در پوشه ی html وبسایت فعلی  قرار دارد:

  مثال

  <a href="/html/default.asp">HTML tutorial</a>
  خودتان امتحان کنید »

  و در مثال زیر به صفحه ای لینک داده شده است که در همان پوشه صفحه فعلی قرار دارد:

  مثال

  <a href="default.asp">HTML tutorial</a>
  خودتان امتحان کنید »

  منبع

  https://www.w3schools.com/html/html_links.asp

 • ۴ پسندیدم
 • ۲ نظر
  • شنبه ۱۹ مرداد ۹۸

  استفاده از CSS در HTML


  استایل دهی HTML با CSS

  CSS مخفف عبارت Cascading Style Sheet به معنی الگوهای آبشاری می باشد.

  CSS نحوه نمایش عناصر HTML را روی صفحه کامپیوتر، کاغذ یا دیگر رسانه ها مشخص می کند.

  CSS می تواند بسیار مفید باشد، برای اینکه یک فایل CSS می تواند ظاهر چندین صفحه وب را به طور همزمان کنترل کند.

  همچنین CSS به یکی از سه روش زیر می تواند به عناصر HTML اضافه شود:

  • Inline یا در خط - با استفاده از صفت style به طور مستقیم برای عناصر HTML استفاده شود.
  • Internal یا داخلی - با استفاده از عنصر <style> در بخش <head>
  • External یا خارجی - در این روش می توان با استفاده از یک فایل خارجی CSS عناصر HTML را استایل دهی کرد.

  رایج ترین روش برای اضافه کردن CSS به عناصر HTML استفاده از روش External است. با این حال ما در این آموزش ها برای Style دهی به عناصر HTML از روش های Inline و Internal استفاده می کنیم به این دلیل که استفاده از این روش ها راحت تر است و آموزش های ما را برای شما قابل فهم تر میکند.

  نکته: در این فصل ما تنها به آموزش برخی از مفاهیم پایه ای CSS پرداخته ایم، اما در آینده آموزش کامل CSS در دوره آموزشی مربوط به آن قرار خواهد گرفت.


  روش Inline

  از روش Inline برای دادن استایلی منحصر به فرد به یک عنصر HTML استفاده می شود.

  در روش Inline ما با استفاده از صفت style ویژگی مد نظرمان را بر روی عنصر مورد نظر اعمال می کنیم.

  در مثال زیر با استفاده از این روش رنگ متن عنصر <h1> را به آبی تغییر داده ایم:

  مثال

  <h1 style="color:blue;">This is a Blue Heading</h1>
  خودتان امتحان کنید »

  روش Internal

  از روش Internal برای دادن استایلی به یک صفحه مشخص HTML استفاده می شود.

  در روش Internal کد های CSS در بخش <head> از صفحه ی HTML و در داخل عنصر <style> قرار می گیرند:

  مثال

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <style>
  body {background-color: powderblue;}
  h1   {color: blue;}
  p    {color: red;}
  </style>
  </head>
  <body>

  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>

  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  روش External

  از روش External برای دادن استایل به تعداد زیادی صفحه HTML استفاده می شود.

  در این روش به این دلیل که ما از یک فایل خارجی برای استایل دهی به تمام صفحات وب سایت استفاده می کنیم با تغییر کدهای تنها همین یک فایل می توانیم شاهد تغییر ظاهر همه ی صفحات وب سایت باشیم.

  برای استفاده از روش External، ابتدا باید یک فایل با پسوند CSS. ایجاد کنید و سپس لینک این فایل را به صورت زیر در داخل بخش <head> از سند HTML تان قرار دهید:

  مثال

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  </head>
  <body>

  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>

  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  صفحه ی External که حاوی کدهای CSS است، می تواند توسط هر ویرایشگر متنی نوشته شود. این فایل نباید حاوی هیچ کد HTML ای باشد و همچنین باید با پسوند CSS. ذخیره شود.

  صفحه ی External ای که حاوی کدهای CSS بوده و در مثال بالا لینک شده به شکل زیر است:

  body {
    background-color: powderblue;
  }
  h1 {
    color: blue;
  }
  p {
    color: red;
  }

  فونت ها در CSS

  ویژگی color در CSS رنگ متن مورد استفاده را مشخص می کند.

  ویژگی font-family در CSS  فونت متن مورد استفاده را مشخص می کند.

  ویژگی font-size در CSS اندازه متن مورد استفاده را مشخص می کند.   

  مثال

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <style>
  h1 {
    color: blue;
    font-family: verdana;
    font-size: 300%;
  }
  {
    color: red;
    font-family: courier;
    font-size: 160%;
  }
  </style>
  </head>
  <body>

  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>

  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  ویژگی Border یا حاشیه در CSS

  ویژگی border در CSS مشخص میکند که حاشیه دور یک عنصر HTML به چه شکلی باشد:

  مثال

  p {
    border: 1px solid powderblue;
  }
  خودتان امتحان کنید »

  ویژگی padding در CSS

  ویژگی padding در CSS مشخص میکند که فاصله متن تا border یا حاشیه ی یک عنصر HTML چه قدر باشد:

  مثال

  p {
    border: 1px solid powderblue;
    padding: 30px;
  }
  خودتان امتحان کنید »

  ویژگی margin در CSS

  ویژگی margin در CSS فاصله border یا حاشیه ی یک عنصر HTML را با دیگر عناصر HTML مشخص می کند:

  مثال

  p {
    border: 1px solid powderblue;
    margin: 50px;
  }
  خودتان امتحان کنید »

  صفت id

  برای تعریف یک استایل خاص برای یک عصر خاص، صفت id را به آن عنصر اضافه کنید:

  <p id="p01">I am different</p>

  سپس به صورت زیر یک استایل خاص را برای آن عنصر تعریف کنید:

  مثال

  #p01 {
    color: blue;
  }
  خودتان امتحان کنید »

  توجه: صفت id یک عنصر باید در یک صفحه منحصر به فرد باشد، بنابراین از صفت id برای اعمال یک استایل خاص بر روی یک عنصر خاص استفاده می شود..


  صفت Class

  برای استفاده از استایلی برای تعدادی عنصر خاص، صفت class را به آن عنصرها اضافه کنید:

  <p class="error">I am different</p>

  سپس به صورت زیر یک استایل برای آن عناصر تعریف کنید:

  مثال

  p.error {
    color: red;
  }
  خودتان امتحان کنید »

  لینک دادن به فایل External در HTML

  صفحات External یا خارجی حاوی استایل های CSS می توانند با یک URL کامل یا نسبی نسبت به صفحه HTML ارجاع داده شوند.

  در مثال زیر از یک URL کامل برای آدرس دهی فایل خارجی CSS استفاده شده است:

  مثال

  <link rel="stylesheet" href="https://www.example.com/html/styles.css">
  خودتان امتحان کنید »

  مثال زیر اشاره به فایل خارجی CSS ای دارد که در همان فولدر html ای قرار دارد که سند HTML سایت در آن قرار گرفته است:

  مثال

  <link rel="stylesheet" href="/html/styles.css">
  خودتان امتحان کنید »

  مثال زیر اشاره به فایل خارجی CSS ای دارد که در همان محلی قرار دارد که سند HTML سایت در آن قرار گرفته است:

  مثال

  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  خودتان امتحان کنید »

  منبع

  https://www.w3schools.com/html/html_css.asp

 • ۵ پسندیدم
 • ۱ نظر
  • پنجشنبه ۱۷ مرداد ۹۸

  رنگ ها در HTML


  در HTML می توان رنگ ها را با استفاده از نام های از پیش تعریف شده برای رنگ ها، مقادیر RGB ، HEX ، HSL ، RGBA ، HSLA مقدار دهی کرد. در این فصل ما به آموزش رنگ ها در همهی حالت ها خواهیم پرداخت.


  اسم رنگ ها

  در HTML یک رنگ را می توان با اسم مخصوص به آن رنگ مشخص کرد:

  نام فارسی نام انگلیسی رنگ
  گوجه ای Tomato
  نارنجی Orange
  نیلی DodgerBlue
  خزه ای MediumSeaGreen
  خاکستری Gray
  آبی فولادی SlateBlue
  بنفش روشن Violet
  خاکستری روشن LightGray

  خودتان امتحان کنید »


  رنگ پس زمینه

  شما می توانید با استفاده از صفت background-color رنگ پس زمینه ای دلخواه برای عناصر HTML انتخاب کنید:

  Hello World


  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

  مثال

  <h1 style="background-color:DodgerBlue;">Hello World</h1>
  <p style="background-color:Tomato;">Lorem ipsum...</p>
  خودتان امتحان کنید »

  رنگ متن

  شما می توانید با استفاده از صفت color رنگی دلخواه برای عناصر HTML انتخاب کنید:

  Hello World

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

  مثال

  <h1 style="color:Tomato;">Hello World</h1>
  <p style="color:DodgerBlue;">Lorem ipsum...</p>
  <p style="color:MediumSeaGreen;">Ut wisi enim...</p>
  خودتان امتحان کنید »

  رنگ حاشیه

  شما می توانید با استفاده از صفت border رنگی دلخواه برای حاشیه عناصر HTML انتخاب کنید:

  Hello World

  Hello World

  Hello World

  مثال

  <h1 style="border:2px solid Tomato;">Hello World</h1>
  <h1 style="border:2px solid DodgerBlue;">Hello World</h1>
  <h1 style="border:2px solid Violet;">Hello World</h1>
  خودتان امتحان کنید »

  مقادیر رنگ ها در HTML

  در HTML می توان رنگ ها را با استفاده از مقادیر RGB، مقادیر هگزادسیمال (HEX)، مقادیرHSL، مقادیر RGBA و مقادیر HSLA مشخص کرد:

  در ادامه مثال هایی با رنگ یکسان گوجه ای برای هر یک از مقادیر بالا آورده شده است:

  rgb(255, 99, 71)
  #ff6347
  hsl(9, 100%, 64%)

  در مثال زیر از همان رنگ گوجه ای استفاده شده، اما 50 درصد شفاف تر:

  rgba(255, 99, 71, 0.5)
  hsla(9, 100%, 64%, 0.5)

  مثال

  <h1 style="background-color:rgb(255, 99, 71);">...</h1>
  <h1 style="background-color:#ff6347;">...</h1>
  <h1 style="background-color:hsl(9, 100%, 64%);">...</h1>

  <h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);">...</h1>
  <h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.5);">...</h1>
  خودتان امتحان کنید »

  مقدار RGB

  در HTML یک رنگ را می توان با مقدار RGB با استفاده از این فرمول مشخص کرد: (rgb(red, green, blue.

  به جای هر پارامتر (red, green, blue) عددی بین 0 تا 255 قرار می گیرد.

  به عنوان مثال، (rgb(255, 0, 0 رنگ قرمز را نشان می دهد، زیرا رنگ قرمز روی بالاترین مقدار آن روی 255 تنظیم شده و مقدار بقیه پارامترها روی صفر قرار داده شده است.

  برای نمایش رنگ سیاه باید تمام پارامترها با عدد 0 مقدار دهی شوند، اینگونه: (rgb(0, 0, 0.

  برای نمایش رنگ سفید باید تمام پارامترها با عدد 255 مقدار دهی شوند، اینگونه: (rgb(255, 255, 255.

  در مثال زیر چند رنگ با مقدار RGB مقدار دهی شده اند:

  مثال

  rgb(255, 0, 0)
  rgb(0, 0, 255)
  rgb(60, 179, 113)
  rgb(238, 130, 238)
  rgb(255, 165, 0)
  rgb(106, 90, 205)
  خودتان امتحان کنید »

  سایه های خاکستری اغلب با قرار دادن مقادیر مساوی به جای هر سه پارامتر تعریف می شوند:

  مثال

  rgb(0, 0, 0)
  rgb(60, 60, 60)
  rgb(120, 120, 120)
  rgb(180, 180, 180)
  rgb(240, 240, 240)
  rgb(255, 255, 255)
  خودتان امتحان کنید »

  مقدار هگزادسیمال

  در HTML یک رنگ را می توان با مقدار هگزادسیمال به این صورت تعریف کرد: 

  #rrggbb

  که در آن rr (قرمز)، gg (سبز) و bb (آبی) مقادیر هگزادسیمالی بین 00 تا ff (به صورت تقریبی مشابه 255 حالت البته در مبنای 16) هستند.

  مثال

  #ff0000
           #0000ff         
  #3cb371
  #ee82ee
  #ffa500
  #6a5acd
  خودتان امتحان کنید »

  سایه های خاکستری اغلب با قرار دادن مقادیر مساوی به جای هر سه پارامتر تعریف می شوند:

  مثال

           #000000         
  #3c3c3c
  #787878
  #b4b4b4
  #f0f0f0
  #ffffff
  خودتان امتحان کنید »

  مقدار HSL

  در HTML یک رنگ را می توان با مقدار HSL به این صورت تعریف کرد: 

  hsl(hue, saturation, lightness)

  hue درجه ای از چرخه رنگ از 0 تا 360 است. 0 رنگ قرمز، 120 رنگ سبز و 240 رنگ آبی است.

  مقدار saturation از جنس درصد است، 0% به معنای سایه خاکستری و 100% به معنای رنگ کامل است.

  مقدار lightness نیز از جنس درصد است، 0% سیاه، 50% نه روشن و نه تاریک و 100% به معنای سفید است.

  مثال

  hsl(0, 100%, 50%)
  hsl(240, 100%, 50%)
  hsl(147, 50%, 47%)
  hsl(300, 76%, 72%)
  hsl(39, 100%, 50%)
  hsl(248, 53%, 58%)
  خودتان امتحان کنید »

  اشباع (saturation)

  saturation را می توان به عنوان شدت یک رنگ توصیف کرد.

  100% رنگ خالص است و سایه ای از خاکستری ندارد.

  50% خاکستری است اما هنوز هم می توانید رنگ آن را ببینید.

  0% کاملا خاکستری است و دیگر نمی توانید رنگ آن را ببینید.

  مثال

  hsl(0, 100%, 50%)
  hsl(0, 80%, 50%)
  hsl(0, 60%, 50%)
  hsl(0, 40%, 50%)
  hsl(0, 20%, 50%)
  hsl(0, 0%, 50%)
  خودتان امتحان کنید »

  روشنایی (lightness)

  شما می توانید از lightness برای تنظیم میزان روشنایی رنگتان استفاده کنید. 0% به معنای تاریکی (سیاه)، 50% به معنای نه روشن و نه تاریک و 100% بع معنای کاملا روشن (سفید) است.

  مثال

  hsl(0, 100%, 0%)
  hsl(0, 100%, 25%)
  hsl(0, 100%, 50%)
  hsl(0, 100%, 75%)
  hsl(0, 100%, 90%)
  hsl(0, 100%, 100%)
  خودتان امتحان کنید »

  سایه های خاکستری غالبا با تنظیم hue و saturation روی عدد صفر مشخص می شوند و برای رسیدن به سایه های خاکستری تیره تر یا روشن تر lightness را از 0 تا 100 تنظیم می کنند:

  مثال

  hsl(0, 0%, 0%)
  hsl(0, 0%, 24%)
  hsl(0, 0%, 47%)
  hsl(0, 0%, 71%)
  hsl(0, 0%, 94%)
  hsl(0, 0%, 100%)
  خودتان امتحان کنید »

  مقدار RGBA

  مقدار رنگ RGBA از همان فرمت RGB است با این تفاوت که این فرمت حاوی پارامتر آلفا (alpha) نیز هست که برای تعیین شفافیت رنگ کاربرد دارد.

  مقدار رنگ RGBA در HTML به صورت زیر تعریف می شود:

  rgba(red, green, blue, alpha)

  پارامتر آلفا (alpha) عددی بین 0.0 (کاملا شفاف) و 1.0 (بسیار کدر) است:

  مثال

  rgba(255, 99, 71, 0)
  rgba(255, 99, 71, 0.2)
  rgba(255, 99, 71, 0.4)
  rgba(255, 99, 71, 0.6)
  rgba(255, 99, 71, 0.8)
  rgba(255, 99, 71, 1)
  خودتان امتحان کنید »

  مقدار HSLA

  مقدار رنگ HSLA از همان فرمت HSL است با این تفاوت که این فرمت حاوی پارامتر آلفا (alpha) نیز هست که برای تعیین شفافیت رنگ کاربرد دارد.

  مقدار رنگ HSLA در HTML به صورت زیر تعریف می شود:

  hsla(hue, saturation, lightness, alpha)

  پارامتر آلفا (alpha) عددی بین 0.0 (کاملا شفاف) و 1.0 (بسیار کدر) است:

  مثال

  hsla(9, 100%, 64%, 0)
  hsla(9, 100%, 64%, 0.2)
  hsla(9, 100%, 64%, 0.4)
  hsla(9, 100%, 64%, 0.6)
  hsla(9, 100%, 64%, 0.8)
  hsla(9, 100%, 64%, 1)
  خودتان امتحان کنید »

  منبع

  https://www.w3schools.com/html/html_colors.asp

 • ۶ پسندیدم
 • ۵ نظر
  • دوشنبه ۱۴ مرداد ۹۸

  کامنت ها در HTML


  تگ های کامنت در HTML برای قرار دادن توضیح یا نوشته ای در سورس کد HTML مورد استفاده قرار می گیرند.


  تگ های کامنت در HTML

  شما به صورت زیر می توانید از کامنت ها در سورس کد HTML استفاده کنید.

  <!-- Write your comments here -->

  توجه کنید که علامت تعجب فقط در تگ باز قرار داده می شود، و در تگ بسته نباید از آن استفاده کنید.

  نکته: کامنت ها توسط مرورگرها نشان داده نمی شوند، اما کامنت ها می توانند در سورس کد سند HTML مفید باشند.

  با کامنت ها شما می توانید که اعلان یا یادآوری هایی را در سند HTML تان اضافه کنید. به مثال زیر توجه کنید تا بیشتر با کاربرد کامنت ها آشنا شوید:

  مثال

  <!-- This is a comment -->

  <p>This is a paragraph.</p>

  <!-- Remember to add more information here -->

  کامنت ها همچنین برای اشکال زدایی سند HTML بسیار عالی هستند، زیرا شما می توانید قسمتی از کدهای سند HTML خود را برای یافتن خطا کامنت کنید:

  مثال

  <!-- Do not display this image at the moment
  <img border="0" src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli">
  -->

  منبع

  https://www.w3schools.com/html/html_comments.asp

 • ۱۰ پسندیدم
 • ۱۸ نظر
  • چهارشنبه ۲ مرداد ۹۸

  عناصر کوتیشن در HTML


  کوتیشن

  متن زیر یک نقل قول از وبسایت WWF است:

  به مدت 50 سال WWF از آینده طبیعت محافظت کرده است. WWF در 100 کشور فعالیت می کند و همچنین توسط 1.2 میلیون عضو در ایالات متحده و بیش از 5 میلیون نفر در سراسر جهان حمایت می شود.

  عنصر q برای نقل قول های کوتاه

  عنصر <q> در HTML نقل قول های کوتاه را تعریف کی کند.

  مرورگرها معمولا در اطراف محتوای عنصر <q> علامت کوتیشن قرار می دهند.

  مثال

  <p>WWF's goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>

  عنصر blockquote برای نقل قولها

  عنصر <blockquote> برای تعریف نقل قول هایی استفاده می شود که از یک منبع دیگر نقل شده باشند.

  مرورگرها معمولا برای محتوای عنصر <blockquote> تو رفتگی ایجاد می کنند.

  مثال

  <p>Here is a quote from WWF's website:</p>
  <blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
  For 50 years, WWF has been protecting the future of nature.
  The world's leading conservation organization,
  WWF works in 100 countries and is supported by
  1.2 million members in the United States and
  close to 5 million globally.
  </blockquote>

  عنصر abbr برای کلمات مخفف شده

  عنصر <abbr> برای تعریف کلمات مخفف یا مختصر شده استفاده می شود.

  با مقدار دهی صفت title برای عنصر <abbr> با قرار گرفتن نشانگر موس روی محتوای این عنصر مقدار صفت title در یک تول تیپ کوچک نشان داده می شود.

  استفاده از عنصر <abbr> برای مشخص کردن اختصارات می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار مرورگرها، مترجم ها و موتورهای جستجو قرار دهد.

  مثال

  <p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>

  عنصر address برای اطلاعات تماس

  عنصر <address> اظلاعات تماس (مالک/نویسنده) یک سند یا مقاله را تعریف می کند.

  محتوای داخل عنصر <address> به طور معمول به صورت ایتالیک نمایش داده می شوند. همچنین بیشتر مرورگرها یک خط خالی ابتدا و انتهای محتوای این عنصر اضافه می کنند.

  مثال

  <address>
  Written by John Doe.<br>
  Visit us at:<br>
  Example.com<br>
  Box 564, Disneyland<br>
  USA
  </address>

  عنصر cite برای عنوان یک اثر

  عنصر <cite> برای تعریف عنوان یا اسم یک اثر (مثل تابلو نقاشی) استفاده می شود.

  مرورگرها معمولا محتوای داخل عنصر <cite> را به صورت ابتالیک (کج) نمایش می دهند.

  مثال

  <p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in 1893.</p>

  عنصر bdo برای عوض کردن جهت نوشتن یک متن

  از عنصر <bdo> برای عوض کردن جهت نوشتن یک متن در HTML استفاده می شود.

  در متن زیر از این عنصر استفاده شده تا جهت نوشته شدن حروف متن عوض شود:

  مثال

  <bdo dir="rtl">This text will be written from right to left</bdo>

  منبع

  https://www.w3schools.com/html/html_quotation_elements.asp

 • ۵ پسندیدم
 • ۵ نظر
  • سه شنبه ۱ مرداد ۹۸

  فرمت بندی متن در HTML


  چند نمونه متن فرمت بندی شده

  This text is bold

  This text is italic

  This is subscript and superscript


  عناصر فرمت بندی متن در HTML

  در فصل قبلی، شما درباره ی صفت استایل یاد گرفتید.

  همچنین در HTML عناصر ویژه ای برای دادن معنی خاصی به متن تعریف شده اند.

  HTML از عناصری مانند <b> (بولد کردن متن) و <i> (ایتالیک کردن متن) برای فرمت بندی متون استفاده می کند.

  عناصر فرمت بندی برای نمایش انواع خاصی از متن طراحی شده اند:

  • <b> - متن بولد (پررنگ)
  • <strong>; - متن مهم
  • <i> - متن ایتالیک (کج)
  • <em> - متن تاکید شده
  • <mark> - متن مارک شده (نشانه گذاری شده)
  • <small> - متن کوچک
  • <del> - متن حذف شده
  • <ins> - متن اضافه شده
  • <sub> - متن زیرنویس
  • <sup> - متن بالانویس

  عناصر b و strong در HTML

  عنصر <b> متن را بولد می کند، بدون این که از نظر معنایی اهمیت بیشتری به متن بدهد.

  مثال

  <b>This text is bold</b>

  ولی عنصر <strong> متن قوی را تعریف میکند. از نظر ظاهری متن قرار گرفته داخل این عنصر هیچ تفاوتی با متن بولد شده ندارد ولی از نظر معنایی اهمیت بسیار بیشتری دارد.

  مثال

  <strong>This text is strong</strong>

  عناصر i و em در HTML

  عنصر <i> یک متن ایتالیک (کج) تعریف می کند، بدون اینکه از نظر معنایی اهمیت بیشتری به متن بدهد.

  مثال

  <i>This text is italic</i>

  ولی عنصر <em> یک متن تاکید شده را تعریف میکند. از نظر ظاهری متن قرار گرفته داخل این عنصر هیچ تفاوتی با متن ایتالیک ندارد ولی از نظر معنایی اهمیت بسیار بیشتری دارد.

  مثال

  <em>This text is emphasized</em>

  نکته: مرورگرها <strong> را مثل <b> و <em> را مثل <i> نمایش می دهند. با این حال در معنای این تگ ها تفاوت وجود دارد: <b> و <i>متن بولد و ایتالیک را مشخص می کنند، اما <strong> و <em> بدین معنی هستند که متن مهم است.


  عنصر small در HTML

  عنصر <small> یک متن کوچک را تعریف می کند:

  مثال

  <h2>HTML <small>Small</small> Formatting</h2>

  عنصر mark در HTML

  عنصر <mark> یک متن مارک یا هایلایت شده را تعریف می کند:

  مثال

  <h2>HTML <mark>Marked</mark> Formatting</h2>

  عنصر del در HTML

  عنصر <del> برای مشخص کردن متون حذف شده استفاده می شود:

  مثال

  <p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>

  عنصر ins در HTML

  عنصر <ins> یک متن اضافه شده را تعریف میکند:

  مثال

  <p>My favorite <ins>color</ins> is red.</p>

  عنصر sub در HTML

  عنصر <sub> یک متن زیرنویس شده را تعریف می کند:

  مثال

  <p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>

  عنصر sup در HTML

  عنصر <sup>یک متن بالانویس شده را تعریف می کند:

  مثال

  <p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>

  منبع

  https://www.w3schools.com/html/html_formatting.asp

 • ۵ پسندیدم
 • ۱ نظر
  • دوشنبه ۳۱ تیر ۹۸

  استایل ها در HTML


  مثال

  I am Red

  I am Blue

  I am Big


  صفت style در HTML

  با صفت style می توان تنظیمات مربوط به اندازه، فونت، رنگ و ... یک عنصر را در HTML مقدار دهی کرد.

  شما می توانید به این صورت از صفت style در کدهای HTML خود استفاده کنید:

  <tagname style="property:value;">

  Property یک ویژگی از جنس CSS و value یک مقدار از جنس CSS است

  توجه: شما در آموزش های بعدی درباره ی CSS بیشتر یاد خواهید گرفت


  ویژگی background-color

  ویژگی background-color رنگ پس زمینه را برای یک عنصر HTML تعریف می کند.

  در این مثال رنگ پس زمینه صفحه با رنگ powderblue مقدار دهی شده است:

  مثال

  <body style="background-color:powderblue;">

  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>

  </body>

  ویژگی Color

  color رنگ متن یک عنصر HTML تعریف می کند:

  مثال

  <h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
  <p style="color:red;">This is a paragraph.</p>

  ویژگی font-family

  ویژگی font-family فونت یک عنصر HTML را تعریف می کند:

  مثال

  <h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>
  <p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>

  ویژگی font-size

  ویژگی font-size اندازه متن یک عنصر HTML را تعریف می کند:

  مثال

  <h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>
  <p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>

  ویژگی text-align

  ویژگی text-alignترازبندی یک عنصر HTML را تعریف می کند:

  مثال

  <h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
  <p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>

  منبع

  https://www.w3schools.com/html/html_styles.asp

 • ۳ پسندیدم
 • ۳ نظر
  • يكشنبه ۳۰ تیر ۹۸

  پاراگراف ها در HTML


  پاراگراف ها در HTML

  عنصر <p> در HTML یک پاراگراف را تعریف می کند:

  مثال

  <p>This is a paragraph.</p>
  <p>This is another paragraph.</p>

  نکته: مرورگرها به طور خودکار مقداری فضای خالی (حاشیه) را قبل و بعد از پاراگراف اضافه می کنند.


  نحوه نمایش صفحات HTML

  شما نمیتوانید درباره ی چگونگی صفحات HTML مطمئن شوید، زیرا پنجره های بزرگ یا کوچک و یا پنجره های تعییر یافته نتایج مختلفی ایجاد می کند.

  در HTML، شما نمی توانید با اضافه کردن فضاهای خالی یا خط های اضافی در کدهای HTML خروجی کدهایتان در مرورگر را تغییر دهید.

  مرورگر فضاهای اضافی و خطوط اضافی را وقتی صفحه نمایش داده می شود حذف می کند:

  مثال

  <p>
  This paragraph
  contains a lot of lines
  in the source code,
  but the browser
  ignores it.
  </p>

  <p>
  This paragraph
  contains         a lot of spaces
  in the source         code,
  but the        browser
  ignores it.
  </p>

  تگ پایان را فراموش نکنید

  با این حال اگر تگ پایان را فراموش کنید بیشتر مرورگرها صفحه HTML را بدرستی نمایش خواهند داد:

  مثال

  <p>This is a paragraph.
  <p>This is another paragraph.

  مثال فوق در بیشتر مرورگرها کار خواهد کرد، اما نباید به آن تکیه کنید.

  نکته: به کار نبردن تگ پایان ممکن است که نتایج غیر منتظره ای به همراه داشته باشد و یا سبب ارورهای متعدد شود.


  رفتن به خط بعد در HTML

  عنصر <br> در HTML باعث رفتن به خط بعد میشود.

  شما می توانید زمانی از <br> استفاده کنید که میخواهید بدون شروع یک پاراگراف جدید به خط بعدی بروید:

  مثال

  <p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks.</p>

  تگ <br> یک تگ خالی (empty) است، که بدان معنی است که تگ پایانی ندارد.


  مشکل نمایش درست شعرها

  در خروجی کد زیر شعرها در یک خط نمایش داده می شوند:

  مثال

  <p>
    My Bonnie lies over the ocean.

    My Bonnie lies over the sea.

    My Bonnie lies over the ocean.

    Oh, bring back my Bonnie to me.
  </p>

  عنصر pre در HTML

  عنصر <pre> در HTML متنی را که از پیش فرمت بندی شده تعریف می کند.

  متن داخل عنصر <pre> با یک فونت پیشفرض (معمولا courier) نمایش داده میشود، و همچنین فضاها و خطوط خالی اضافه شده داخل این عنصر حفظ می شوند.

  مثال

  <pre>
    My Bonnie lies over the ocean.

    My Bonnie lies over the sea.

    My Bonnie lies over the ocean.

    Oh, bring back my Bonnie to me.
  </pre>

  منبع

  https://www.w3schools.com/html/html_paragraphs.asp

 • ۳ پسندیدم
 • ۳ نظر
  • شنبه ۲۹ تیر ۹۸