مثال

I am Red

I am Blue

I am Big


صفت style در HTML

با صفت style می توان تنظیمات مربوط به اندازه، فونت، رنگ و ... یک عنصر را در HTML مقدار دهی کرد.

شما می توانید به این صورت از صفت style در کدهای HTML خود استفاده کنید:

<tagname style="property:value;">

Property یک ویژگی از جنس CSS و value یک مقدار از جنس CSS است

توجه: شما در آموزش های بعدی درباره ی CSS بیشتر یاد خواهید گرفت


ویژگی background-color

ویژگی background-color رنگ پس زمینه را برای یک عنصر HTML تعریف می کند.

در این مثال رنگ پس زمینه صفحه با رنگ powderblue مقدار دهی شده است:

مثال

<body style="background-color:powderblue;">

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>

ویژگی Color

color رنگ متن یک عنصر HTML تعریف می کند:

مثال

<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>

ویژگی font-family

ویژگی font-family فونت یک عنصر HTML را تعریف می کند:

مثال

<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>

ویژگی font-size

ویژگی font-size اندازه متن یک عنصر HTML را تعریف می کند:

مثال

<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>

ویژگی text-align

ویژگی text-alignترازبندی یک عنصر HTML را تعریف می کند:

مثال

<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>

منبع

https://www.w3schools.com/html/html_styles.asp