در HTML می توان رنگ ها را با استفاده از نام های از پیش تعریف شده برای رنگ ها، مقادیر RGB ، HEX ، HSL ، RGBA ، HSLA مقدار دهی کرد. در این فصل ما به آموزش رنگ ها در همهی حالت ها خواهیم پرداخت.


اسم رنگ ها

در HTML یک رنگ را می توان با اسم مخصوص به آن رنگ مشخص کرد:

نام فارسی نام انگلیسی رنگ
گوجه ای Tomato
نارنجی Orange
نیلی DodgerBlue
خزه ای MediumSeaGreen
خاکستری Gray
آبی فولادی SlateBlue
بنفش روشن Violet
خاکستری روشن LightGray

خودتان امتحان کنید »


رنگ پس زمینه

شما می توانید با استفاده از صفت background-color رنگ پس زمینه ای دلخواه برای عناصر HTML انتخاب کنید:

Hello World


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

مثال

<h1 style="background-color:DodgerBlue;">Hello World</h1>
<p style="background-color:Tomato;">Lorem ipsum...</p>
خودتان امتحان کنید »

رنگ متن

شما می توانید با استفاده از صفت color رنگی دلخواه برای عناصر HTML انتخاب کنید:

Hello World

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

مثال

<h1 style="color:Tomato;">Hello World</h1>
<p style="color:DodgerBlue;">Lorem ipsum...</p>
<p style="color:MediumSeaGreen;">Ut wisi enim...</p>
خودتان امتحان کنید »

رنگ حاشیه

شما می توانید با استفاده از صفت border رنگی دلخواه برای حاشیه عناصر HTML انتخاب کنید:

Hello World

Hello World

Hello World

مثال

<h1 style="border:2px solid Tomato;">Hello World</h1>
<h1 style="border:2px solid DodgerBlue;">Hello World</h1>
<h1 style="border:2px solid Violet;">Hello World</h1>
خودتان امتحان کنید »

مقادیر رنگ ها در HTML

در HTML می توان رنگ ها را با استفاده از مقادیر RGB، مقادیر هگزادسیمال (HEX)، مقادیرHSL، مقادیر RGBA و مقادیر HSLA مشخص کرد:

در ادامه مثال هایی با رنگ یکسان گوجه ای برای هر یک از مقادیر بالا آورده شده است:

rgb(255, 99, 71)
#ff6347
hsl(9, 100%, 64%)

در مثال زیر از همان رنگ گوجه ای استفاده شده، اما 50 درصد شفاف تر:

rgba(255, 99, 71, 0.5)
hsla(9, 100%, 64%, 0.5)

مثال

<h1 style="background-color:rgb(255, 99, 71);">...</h1>
<h1 style="background-color:#ff6347;">...</h1>
<h1 style="background-color:hsl(9, 100%, 64%);">...</h1>

<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);">...</h1>
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.5);">...</h1>
خودتان امتحان کنید »

مقدار RGB

در HTML یک رنگ را می توان با مقدار RGB با استفاده از این فرمول مشخص کرد: (rgb(red, green, blue.

به جای هر پارامتر (red, green, blue) عددی بین 0 تا 255 قرار می گیرد.

به عنوان مثال، (rgb(255, 0, 0 رنگ قرمز را نشان می دهد، زیرا رنگ قرمز روی بالاترین مقدار آن روی 255 تنظیم شده و مقدار بقیه پارامترها روی صفر قرار داده شده است.

برای نمایش رنگ سیاه باید تمام پارامترها با عدد 0 مقدار دهی شوند، اینگونه: (rgb(0, 0, 0.

برای نمایش رنگ سفید باید تمام پارامترها با عدد 255 مقدار دهی شوند، اینگونه: (rgb(255, 255, 255.

در مثال زیر چند رنگ با مقدار RGB مقدار دهی شده اند:

مثال

rgb(255, 0, 0)
rgb(0, 0, 255)
rgb(60, 179, 113)
rgb(238, 130, 238)
rgb(255, 165, 0)
rgb(106, 90, 205)
خودتان امتحان کنید »

سایه های خاکستری اغلب با قرار دادن مقادیر مساوی به جای هر سه پارامتر تعریف می شوند:

مثال

rgb(0, 0, 0)
rgb(60, 60, 60)
rgb(120, 120, 120)
rgb(180, 180, 180)
rgb(240, 240, 240)
rgb(255, 255, 255)
خودتان امتحان کنید »

مقدار هگزادسیمال

در HTML یک رنگ را می توان با مقدار هگزادسیمال به این صورت تعریف کرد: 

#rrggbb

که در آن rr (قرمز)، gg (سبز) و bb (آبی) مقادیر هگزادسیمالی بین 00 تا ff (به صورت تقریبی مشابه 255 حالت البته در مبنای 16) هستند.

مثال

#ff0000
         #0000ff         
#3cb371
#ee82ee
#ffa500
#6a5acd
خودتان امتحان کنید »

سایه های خاکستری اغلب با قرار دادن مقادیر مساوی به جای هر سه پارامتر تعریف می شوند:

مثال

         #000000         
#3c3c3c
#787878
#b4b4b4
#f0f0f0
#ffffff
خودتان امتحان کنید »

مقدار HSL

در HTML یک رنگ را می توان با مقدار HSL به این صورت تعریف کرد: 

hsl(hue, saturation, lightness)

hue درجه ای از چرخه رنگ از 0 تا 360 است. 0 رنگ قرمز، 120 رنگ سبز و 240 رنگ آبی است.

مقدار saturation از جنس درصد است، 0% به معنای سایه خاکستری و 100% به معنای رنگ کامل است.

مقدار lightness نیز از جنس درصد است، 0% سیاه، 50% نه روشن و نه تاریک و 100% به معنای سفید است.

مثال

hsl(0, 100%, 50%)
hsl(240, 100%, 50%)
hsl(147, 50%, 47%)
hsl(300, 76%, 72%)
hsl(39, 100%, 50%)
hsl(248, 53%, 58%)
خودتان امتحان کنید »

اشباع (saturation)

saturation را می توان به عنوان شدت یک رنگ توصیف کرد.

100% رنگ خالص است و سایه ای از خاکستری ندارد.

50% خاکستری است اما هنوز هم می توانید رنگ آن را ببینید.

0% کاملا خاکستری است و دیگر نمی توانید رنگ آن را ببینید.

مثال

hsl(0, 100%, 50%)
hsl(0, 80%, 50%)
hsl(0, 60%, 50%)
hsl(0, 40%, 50%)
hsl(0, 20%, 50%)
hsl(0, 0%, 50%)
خودتان امتحان کنید »

روشنایی (lightness)

شما می توانید از lightness برای تنظیم میزان روشنایی رنگتان استفاده کنید. 0% به معنای تاریکی (سیاه)، 50% به معنای نه روشن و نه تاریک و 100% بع معنای کاملا روشن (سفید) است.

مثال

hsl(0, 100%, 0%)
hsl(0, 100%, 25%)
hsl(0, 100%, 50%)
hsl(0, 100%, 75%)
hsl(0, 100%, 90%)
hsl(0, 100%, 100%)
خودتان امتحان کنید »

سایه های خاکستری غالبا با تنظیم hue و saturation روی عدد صفر مشخص می شوند و برای رسیدن به سایه های خاکستری تیره تر یا روشن تر lightness را از 0 تا 100 تنظیم می کنند:

مثال

hsl(0, 0%, 0%)
hsl(0, 0%, 24%)
hsl(0, 0%, 47%)
hsl(0, 0%, 71%)
hsl(0, 0%, 94%)
hsl(0, 0%, 100%)
خودتان امتحان کنید »

مقدار RGBA

مقدار رنگ RGBA از همان فرمت RGB است با این تفاوت که این فرمت حاوی پارامتر آلفا (alpha) نیز هست که برای تعیین شفافیت رنگ کاربرد دارد.

مقدار رنگ RGBA در HTML به صورت زیر تعریف می شود:

rgba(red, green, blue, alpha)

پارامتر آلفا (alpha) عددی بین 0.0 (کاملا شفاف) و 1.0 (بسیار کدر) است:

مثال

rgba(255, 99, 71, 0)
rgba(255, 99, 71, 0.2)
rgba(255, 99, 71, 0.4)
rgba(255, 99, 71, 0.6)
rgba(255, 99, 71, 0.8)
rgba(255, 99, 71, 1)
خودتان امتحان کنید »

مقدار HSLA

مقدار رنگ HSLA از همان فرمت HSL است با این تفاوت که این فرمت حاوی پارامتر آلفا (alpha) نیز هست که برای تعیین شفافیت رنگ کاربرد دارد.

مقدار رنگ HSLA در HTML به صورت زیر تعریف می شود:

hsla(hue, saturation, lightness, alpha)

پارامتر آلفا (alpha) عددی بین 0.0 (کاملا شفاف) و 1.0 (بسیار کدر) است:

مثال

hsla(9, 100%, 64%, 0)
hsla(9, 100%, 64%, 0.2)
hsla(9, 100%, 64%, 0.4)
hsla(9, 100%, 64%, 0.6)
hsla(9, 100%, 64%, 0.8)
hsla(9, 100%, 64%, 1)
خودتان امتحان کنید »

منبع

https://www.w3schools.com/html/html_colors.asp