کوتیشن

متن زیر یک نقل قول از وبسایت WWF است:

به مدت 50 سال WWF از آینده طبیعت محافظت کرده است. WWF در 100 کشور فعالیت می کند و همچنین توسط 1.2 میلیون عضو در ایالات متحده و بیش از 5 میلیون نفر در سراسر جهان حمایت می شود.

عنصر q برای نقل قول های کوتاه

عنصر <q> در HTML نقل قول های کوتاه را تعریف کی کند.

مرورگرها معمولا در اطراف محتوای عنصر <q> علامت کوتیشن قرار می دهند.

مثال

<p>WWF's goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>

عنصر blockquote برای نقل قولها

عنصر <blockquote> برای تعریف نقل قول هایی استفاده می شود که از یک منبع دیگر نقل شده باشند.

مرورگرها معمولا برای محتوای عنصر <blockquote> تو رفتگی ایجاد می کنند.

مثال

<p>Here is a quote from WWF's website:</p>
<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
For 50 years, WWF has been protecting the future of nature.
The world's leading conservation organization,
WWF works in 100 countries and is supported by
1.2 million members in the United States and
close to 5 million globally.
</blockquote>

عنصر abbr برای کلمات مخفف شده

عنصر <abbr> برای تعریف کلمات مخفف یا مختصر شده استفاده می شود.

با مقدار دهی صفت title برای عنصر <abbr> با قرار گرفتن نشانگر موس روی محتوای این عنصر مقدار صفت title در یک تول تیپ کوچک نشان داده می شود.

استفاده از عنصر <abbr> برای مشخص کردن اختصارات می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار مرورگرها، مترجم ها و موتورهای جستجو قرار دهد.

مثال

<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>

عنصر address برای اطلاعات تماس

عنصر <address> اظلاعات تماس (مالک/نویسنده) یک سند یا مقاله را تعریف می کند.

محتوای داخل عنصر <address> به طور معمول به صورت ایتالیک نمایش داده می شوند. همچنین بیشتر مرورگرها یک خط خالی ابتدا و انتهای محتوای این عنصر اضافه می کنند.

مثال

<address>
Written by John Doe.<br>
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>

عنصر cite برای عنوان یک اثر

عنصر <cite> برای تعریف عنوان یا اسم یک اثر (مثل تابلو نقاشی) استفاده می شود.

مرورگرها معمولا محتوای داخل عنصر <cite> را به صورت ابتالیک (کج) نمایش می دهند.

مثال

<p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in 1893.</p>

عنصر bdo برای عوض کردن جهت نوشتن یک متن

از عنصر <bdo> برای عوض کردن جهت نوشتن یک متن در HTML استفاده می شود.

در متن زیر از این عنصر استفاده شده تا جهت نوشته شدن حروف متن عوض شود:

مثال

<bdo dir="rtl">This text will be written from right to left</bdo>

منبع

https://www.w3schools.com/html/html_quotation_elements.asp