چند نمونه متن فرمت بندی شده

This text is bold

This text is italic

This is subscript and superscript


عناصر فرمت بندی متن در HTML

در فصل قبلی، شما درباره ی صفت استایل یاد گرفتید.

همچنین در HTML عناصر ویژه ای برای دادن معنی خاصی به متن تعریف شده اند.

HTML از عناصری مانند <b> (بولد کردن متن) و <i> (ایتالیک کردن متن) برای فرمت بندی متون استفاده می کند.

عناصر فرمت بندی برای نمایش انواع خاصی از متن طراحی شده اند:

  • <b> - متن بولد (پررنگ)
  • <strong>; - متن مهم
  • <i> - متن ایتالیک (کج)
  • <em> - متن تاکید شده
  • <mark> - متن مارک شده (نشانه گذاری شده)
  • <small> - متن کوچک
  • <del> - متن حذف شده
  • <ins> - متن اضافه شده
  • <sub> - متن زیرنویس
  • <sup> - متن بالانویس

عناصر b و strong در HTML

عنصر <b> متن را بولد می کند، بدون این که از نظر معنایی اهمیت بیشتری به متن بدهد.

مثال

<b>This text is bold</b>

ولی عنصر <strong> متن قوی را تعریف میکند. از نظر ظاهری متن قرار گرفته داخل این عنصر هیچ تفاوتی با متن بولد شده ندارد ولی از نظر معنایی اهمیت بسیار بیشتری دارد.

مثال

<strong>This text is strong</strong>

عناصر i و em در HTML

عنصر <i> یک متن ایتالیک (کج) تعریف می کند، بدون اینکه از نظر معنایی اهمیت بیشتری به متن بدهد.

مثال

<i>This text is italic</i>

ولی عنصر <em> یک متن تاکید شده را تعریف میکند. از نظر ظاهری متن قرار گرفته داخل این عنصر هیچ تفاوتی با متن ایتالیک ندارد ولی از نظر معنایی اهمیت بسیار بیشتری دارد.

مثال

<em>This text is emphasized</em>

نکته: مرورگرها <strong> را مثل <b> و <em> را مثل <i> نمایش می دهند. با این حال در معنای این تگ ها تفاوت وجود دارد: <b> و <i>متن بولد و ایتالیک را مشخص می کنند، اما <strong> و <em> بدین معنی هستند که متن مهم است.


عنصر small در HTML

عنصر <small> یک متن کوچک را تعریف می کند:

مثال

<h2>HTML <small>Small</small> Formatting</h2>

عنصر mark در HTML

عنصر <mark> یک متن مارک یا هایلایت شده را تعریف می کند:

مثال

<h2>HTML <mark>Marked</mark> Formatting</h2>

عنصر del در HTML

عنصر <del> برای مشخص کردن متون حذف شده استفاده می شود:

مثال

<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>

عنصر ins در HTML

عنصر <ins> یک متن اضافه شده را تعریف میکند:

مثال

<p>My favorite <ins>color</ins> is red.</p>

عنصر sub در HTML

عنصر <sub> یک متن زیرنویس شده را تعریف می کند:

مثال

<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>

عنصر sup در HTML

عنصر <sup>یک متن بالانویس شده را تعریف می کند:

مثال

<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>

منبع

https://www.w3schools.com/html/html_formatting.asp