پاراگراف ها در HTML

عنصر <p> در HTML یک پاراگراف را تعریف می کند:

مثال

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

نکته: مرورگرها به طور خودکار مقداری فضای خالی (حاشیه) را قبل و بعد از پاراگراف اضافه می کنند.


نحوه نمایش صفحات HTML

شما نمیتوانید درباره ی چگونگی صفحات HTML مطمئن شوید، زیرا پنجره های بزرگ یا کوچک و یا پنجره های تعییر یافته نتایج مختلفی ایجاد می کند.

در HTML، شما نمی توانید با اضافه کردن فضاهای خالی یا خط های اضافی در کدهای HTML خروجی کدهایتان در مرورگر را تغییر دهید.

مرورگر فضاهای اضافی و خطوط اضافی را وقتی صفحه نمایش داده می شود حذف می کند:

مثال

<p>
This paragraph
contains a lot of lines
in the source code,
but the browser
ignores it.
</p>

<p>
This paragraph
contains         a lot of spaces
in the source         code,
but the        browser
ignores it.
</p>

تگ پایان را فراموش نکنید

با این حال اگر تگ پایان را فراموش کنید بیشتر مرورگرها صفحه HTML را بدرستی نمایش خواهند داد:

مثال

<p>This is a paragraph.
<p>This is another paragraph.

مثال فوق در بیشتر مرورگرها کار خواهد کرد، اما نباید به آن تکیه کنید.

نکته: به کار نبردن تگ پایان ممکن است که نتایج غیر منتظره ای به همراه داشته باشد و یا سبب ارورهای متعدد شود.


رفتن به خط بعد در HTML

عنصر <br> در HTML باعث رفتن به خط بعد میشود.

شما می توانید زمانی از <br> استفاده کنید که میخواهید بدون شروع یک پاراگراف جدید به خط بعدی بروید:

مثال

<p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks.</p>

تگ <br> یک تگ خالی (empty) است، که بدان معنی است که تگ پایانی ندارد.


مشکل نمایش درست شعرها

در خروجی کد زیر شعرها در یک خط نمایش داده می شوند:

مثال

<p>
  My Bonnie lies over the ocean.

  My Bonnie lies over the sea.

  My Bonnie lies over the ocean.

  Oh, bring back my Bonnie to me.
</p>

عنصر pre در HTML

عنصر <pre> در HTML متنی را که از پیش فرمت بندی شده تعریف می کند.

متن داخل عنصر <pre> با یک فونت پیشفرض (معمولا courier) نمایش داده میشود، و همچنین فضاها و خطوط خالی اضافه شده داخل این عنصر حفظ می شوند.

مثال

<pre>
  My Bonnie lies over the ocean.

  My Bonnie lies over the sea.

  My Bonnie lies over the ocean.

  Oh, bring back my Bonnie to me.
</pre>

منبع

https://www.w3schools.com/html/html_paragraphs.asp