با استفاده از ویژگی های Background در CSS می توان عکس و رنگ پس زمینه ای دلخواه برای عناصر HTML تعریف کرد و به آن افکت های متنوع و دلخواهی داد.

انواع Background ها در CSS عبارت اند از:

 •  background-color
 • background-image
 • background-repeat
 • background-attachment
 • background-position

در این فصل از آموزش CSS با همه ی انواع background ها آشنا خواهید شد.ویژگی background-color در CSS

ویژگی background-color در CSS رنگ پس زمینه یک عنصر HTML را مشخص می کند.

مثال

رنگ پس زمینه یک عنصر به صورت زیر تنظیم می شود، در اینجا رنگ پس زمینه صفحه به رنگ آبی روشن درآمده است:

body {
  background-color: lightblue;
}
خودتان امتحان کنید »

در CSS اغلب، رنگ ها به شکل های زیر تعریف می شود:

 • نام یک رنگ معتبر - مانند "red" (قرمز)
 • مقدار هگزادسیمال (HEX) - شبیه این: "#ff0000"
 • مقدار RGB - شبیه این: "(rgb(255,0,0"

برای یادگیری بیشتر درباره رنگ ها مقاله آموزش رنگ ها در CSS را مطالعه کنید.

مثال

در مثال زیر هر یک از عناصر <h1>, <p> و <div> رنگ پس زمینه متفاوتی خواهند داشت: 

h1 {
  background-color: green;
}

div {
  background-color: lightblue;
}

p {
  background-color: yellow;
}
خودتان امتحان کنید »

ویژگی background-image در CSS

ویژگی background-image در CSS عکس پس زمینه یک عنصر HTML را مشخص می کند.

به طور پیشفرض عکس پس زمینه برای یک عنصر HTML تکرار می شود تا همه ی فضای پس زمینه یک عنصر را اشغال کند:

مثال

تصویر پس زمینه می تواند به صورت زیر برای یک صفحه HTML تنظیم شود: 

body {
  background-image: url("paper.gif");
}
خودتان امتحان کنید »

مثال

مثال زیر یک ترکیب بد از متن و تصویر را نشان می دهد که در آن متن به سختی قابل خواندن است: 

body {
  background-image: url("bgdesert.jpg");
}
خودتان امتحان کنید »

نکته: وقتی که از تصویر پس زمینه استفاده می کنید، از تصاویری استفاده کنید که به خوانایی متن لطمه نزند.


ویژگی background-repeat در CSS

به طور پیشفرض ویژگی background-image یک تصویر را به صورت افقی و عمودی تکرار می کند تا همه ی فضای پس زمینه یک عنصر را اشغال کند.

گاهی لازم است که بعضی از تصاویر فقط به صورت عمودی یا افقی تکرار شوند در صورت تکرار تصویر هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی نتیجه عجیب خواهد شد، مانند مثال زیر:

مثال

body {
  background-image: url("gradient_bg.png");
}
خودتان امتحان کنید »

اگر تصویر بالا فقط به صورت افقی background-repeat: repeat-x; تکرار شود، تصویر پس زمینه بهتر به نظر می رسد:

مثال

body {
  background-image: url("gradient_bg.png");
  background-repeat: repeat-x;
}
خودتان امتحان کنید »

نکته: برای تکرار تصویر پس زمینه به صورت عمودی از مقدار background-repeat: repeat-y; استفاده کنید.


ویژگی background-repeat: norepeat در CSS

برای نمایش تصویر پس زمینه بدون تکرار شدن عمودی و افقی از ویژگی background-repeat به این صورت استفاده می شود:

مثال

تصویر پس زمینه در این مثال بدون تکرار نمایش داده می شود:

body {
  background-image: url("img_tree.png");
  background-repeat: no-repeat;
}
خودتان امتحان کنید »

ویژگی background-position در CSS

در مثال بالا تصویر پس زمینه در همان مکان متن قرار می گیرد و ممکن است باعث ناخوانایی متن شود. برای حل این مشکل و قرار دادن عکس در مکانی دلخواه از ویژگی background-position استفاده می شود.

مثال

در مثال زیر مکان قرار گیری عکس گوشه بالا سمت راست تعیین شده است: 

body {
  background-image: url("img_tree.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: right top;
}
خودتان امتحان کنید »

ویژگی background-attachment در CSS

ویژگی background-attachment مشخص می کند که تصویر پس زمینه اسکرول شود (scroll) و یا با صفحه فیکس (fixed) شود.

مثال

در مثال زیر مقدار ویژگی background-attachment برابر fixed قرار داده شده و باعث فیکس شدن تصویر پس زمینه با صفحه شده است:

body {
  background-image: url("img_tree.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: right top;
  background-attachment: fixed;
}
خودتان امتحان کنید »

مثال

در مثال زیر مقدار ویژگی background-attachment برابر scroll قرار داده شده و باعث شده که تصویر پس زمینه در جای خود ثابت بماند و همراه با اسکرول شدن صفحه تکان نخورد:

body {
  background-image: url("img_tree.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: right top;
  background-attachment: scroll;
}
خودتان امتحان کنید »

ویژگی background در CSS - برای مختصر نویسی  

برای کوتاه نویسی در کد ها، می توان تمام ویژگی های پس زمینه را در یک ویژگی واحد جمع کرد. این خاصیت به اصطلاح مختصر نویسی (shorthand) نامیده می شود.

برای مختصر نویسی (shorthand) پس زمینه ها باید از ویژگی background به صورت زیر استفاده کرد:

مثال

با استفاده از خاصیت مختصر نویسی (shorthand) تمام خصوصیات پس زمینه را با هم استفاده کنید:

body {
  background: #ffffff url("img_tree.png") no-repeat right top;
}
خودتان امتحان کنید »

در هنگام استفاده از خاصیت مختصر نویسی (shorthand) ترتیب مقادیر مختلف پس زمینه ها به صورت زیر است:

 • background-color
 • background-image
 • background-repeat
 • background-attachment
 • background-position

می توان از هر یک از مقادیر بالا چشم پوشی کرد یعنی می توان از هر پنج مورد، سه مورد، و یا حتی یک مورد استفاده کرد. اما ترتیب اولویت در مواردی که از آن ها استفاده می شود را باید رعایت کرد.


منبع

https://www.w3schools.com/css/css_background.asp